สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 9 6 15 1
ป.3 16 7 23 1
ป.4 8 13 21 1
ป.5 4 13 17 1
ป.6 9 5 14 1
อ.3 8 7 15 1
รวม 54 51 105 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 9 6 15 นางบังอร ปอใจ นายพรชัย โปธา
ป.3/1 16 7 23 นางวิชุดา ยังมีสุข นางเบญจวรรณ บัวบาน
ป.4/1 8 13 21 นางสาวนพพร ประไพร นางสาวณัฐชานันท์ สมวัน
ป.5/1 4 13 17 นางกัญญาณัฐ จองสุรียภาส
ป.6/1 9 5 14 นางสาวขวัญฤดี หมายหมั้น
อ.3/1 8 7 15 นางสุชาวดี ขาววัฒนา
รวม 54 51 105  
โรงเรียนบ้านจอเจริญ

ม.4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านจอเจริญ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon