นางวิชุดา ยังมีสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088269XXXX
 • Facebook :
 • Email : jceey2515@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจอเจริญ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 223
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3520101329105
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านจอเจริญ

ม.4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านจอเจริญ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon